O Pierwszy i Ostatni (Ap 1,17)…

Stworzyciel nieba stał się poddany cieśli;

Bóg wiecznej chwały stał się poddany ubogiej dziewicy!

Czy widziano kiedyś coś podobnego?

Czy słyszano o czymś podobnym?

Zatem nie bójcie się być posłusznymi, być poddanymi…

Zwykła prostota jest „jak woda Siloe, co płynie łagodnie” (Iz 8,6)

                                                                                                                          Św. Antoni z Padwy
 
W Zwiastowaniu Maryja usłyszała, że stanie się
Matką Emmanuela – Boga z nami.
Odpowiedziała „tak” – duchowo wstępując w nieznaną
przestrzeń życia –
Anioł odszedł i pozostała cisza.
Narodzenie Syna Najwyższego …
Nie pada pytanie, dlaczego tak …
Maryja zachowywała w sercu i rozważała.
Oddawała wszystko Najwyższemu.
Przyszli pasterze a potem mędrcy …

Tajemnicę Wcielenia podobnie przeżywała w sercu Czcigodna Sługa Boża matka Elżbieta Czacka. Potrafiła zatrzymać się w zmaganiu i trosce o życie Dzieła i Zgromadzenia, które powołała, by zanurzyć się w Obecności Jezusa.
 
W Wigilię 24 grudnia 1927 r. napisała: Ten sam, zupełnie ten sam, który był przed wiekami… On sam zapala serce moje miłością ku Niemu, ku Bogu memu. On sam otwiera mi oczy i pozwala widzieć rzeczywistość swojej Obecności.
 
Wszystkim Przyjaciołom życzę cichości serca Maryi adorującej Syna – Słowa Ojca, które stało się Ciałem mocy Jej zawierzenia – bo Bóg obiecał, że On „będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca” (Łk 1,33) oraz daru pokoju od Tego, który jest Pierwszy i Ostatni (Ap 1,17) w całym nadchodzącym Roku 2018.
 
Z zapewnieniem łączności serca i modlitwy w Adoracji Słowa Wcielonego, proszę gorąco o pamięć w modlitwie, abyśmy przeżyły nadchodzący Jubileusz 100-lecia powstania Zgromadzenia z pokorą i prostotą, w zasłuchaniu tego, co Pan Bóg mówi do nas w swoim Słowie, abyśmy były jak najbardziej wierne charyzmatowi w służbie Dziełu Lasek.
 
                                                                                       Matka Radosława Podgórska
                                                                                    Przełożona Generalna
                                                                                   Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża